مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کوپلند، بوک و دورین و بطور کلی تمام انواع کمپرسورها برای طراحان و سرمایه گذارانی که قصد احداث سردخانه و تجهیزات سرمایشی را دارند بسیار مهم است. یکی از مهم ترین قطعات تجهیزات سرمایشی کمپرسورها هستند. این قطعات به همراه اوپراتورها و کندانسورها نقش مهمی را در ایجاد سردخانه یا چیلر ایفا می کنند.

در این مقاله به مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کمپرسور کوپلند، کمپرسور بوک و کمپرسور دورین از جنبه های گوناگون مانند توان مصرفی، ظرفیت، آمپر مصرفی، COP، حجم روغن و وزن هر یک از آن ها پرداخته می شود.

انواع دسته بندی کمپرسورها

در سطح جهان انواع کمپرسورها با نام های تجاری مختلف در رقابت با یکدیگر هستند. نام های تجاری مانند بیتزر، کمپرسور دانفوس، کوپلند، بوک و دورین تولید کننده مدل متنوعی از کمپرسور مانند کمپرسورهای اسکرال، اسکرو، روتاری، پیستونی، هرمتیک و کمپرسور سمی هرمتیک می باشند. همچنین کمپرسورها از لحاظ نوع کاربردی که دارند به انواع کمپرسورهای سردخانه ای، یخچالی، کولری و… تقسیم بندی می شوند.

 

پیشنهاد مطالعه سایت :معرفی انواع کمپرسور برودتی و کاربرد آن ها

 

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۱.۵ اسب بخار

همه این کمپرسورها دارای توان ۱.۵ اسب بخار هستند که شامل مشخصات زیر می باشند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۷.۵ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۱.۵ اسب بخار بالای صفر – ۳۷ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۱۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۱.۵ تن و چیلر ۲ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۲ اسب بخار

توان همه این کمپرسورها ۲ اسب بخار است و دارای ویژگی مشترک زیر هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۹.۵ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۲ اسب بخار بالای صفر – ۵۰ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۱۲ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۲ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۳ اسب بخار

کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۳ اسب بخار دارای مشخصات مشابه زیر هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۱۳ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۳ اسب بخار بالای صفر – ۷۵ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۱۸ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۳ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۴ اسب بخار

مشخصات یکسان کمپرسورهای فوق که دارای ۴ اسب بخار هستند به شرح زیر است.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۱۶ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۴ اسب بخار بالای صفر – ۱۰۰ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۲۵ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۳.۸ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۵ اسب بخار

کمپرسورهای با ۵ اسب بخار از نوع بیزر، بوک، کوپلند و دورین دارای ویژگی های مشابه زیر هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۱۸ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۵ اسب بخار بالای صفر – ۱۲۵ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۳۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۴ تن و چیلر ۵ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۷.۵ اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۲۷ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۷.۵ اسب بخار بالای صفر – ۱۸۵ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۴۶ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۵ تن و چیلر ۶ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای بیتزر، بوک با ۱۰ اسب بخار و کوپلند و دورین با ۷.۵ اسب بخار

کمپرسورهای ۷.۵ اسب بخار کوپلند و دورین در مقایسه با کمپرسورهای دارای ۱۰ اسب بخار بیتزر و بوک  از مشخصات یکسانی برخوردار هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۳۵ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۷.۵ و ۱۰ اسب بخار بالای صفر – ۲۵۰ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۶۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۸ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۱۵ اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۴۸ متر مکعب بر ساعت است.
 • برای استفاده در سردخانه هایی با ۱۵ اسب بخار بالای صفر و دارای حجم داخلی ۳۷۵ متر مکعب مناسب هستند.
 • مناسب برای سردخانه ۹۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۱۰ تن و چیلر ۱۲ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۲۰ اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۵۶ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۲۰ اسب بخار بالای صفر – ۵۰۰ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۱۲۵ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۱۴ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۲۵ اسب بخار

 • هر یک این از کمپرسورها تقریبا دارای حجم جابجایی ۷۳ متر مکعب بر ساعت است.
 • برای سردخانه با ۲۵ اسب بخار بالای صفر و ۶۰۰ متر مکعب حجم داخلی مناسب هستند.
 • مناسب برای سردخانه ۱۵۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۱۸ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۳۰ اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۸۴ متر مکعب بر ساعت است.
 • برای سردخانه های با ۳۰ اسب بخار بالای صفر و حجم داخلی ۷۵۰ متر مکعب بسیار مطلوب می باشند.
 • برای سردخانه ۱۸۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۲۰ تن تبرید مطلوب می باشند.

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۳۵ اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۱۱۰ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۳۵ اسب بخار بالای صفر – ۸۵۰ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۲۰۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۲۷ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۴۰ اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر ۱۲۶ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه ۴۰ اسب بخار بالای صفر – ۱۰۰۰ متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه ۲۵۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۳۰ تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۵۰ اسب بخار

 • هر یک این از کمپرسورها تقریبا دارای حجم جابجایی ۱۵۱ متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه دارای ۵۰ اسب بخار بالای صفر و حجم داخلی ۱۲۵۰ متر مکعب است.
 • برای سردخانه ۳۰۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۴۰ تن تبرید مناسب است.

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با ۶۰ اسب بخار

 • هر یک این از کمپرسورها تقریبا دارای حجم جابجایی ۱۸۵ متر مکعب بر ساعت است.
 • برای سردخانه ۶۰ اسب بخار بالای صفر و حجم داخلی۱۵۰۰ متر مکعب مناسب می باشند.
 • برای سردخانه ۳۵۰ تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر ۴۳ تن تبرید مناسب هستند.

پیشنهادات سایت برای مطالعه:

معرفی کمپرسور پیسونی بیتزر

کمپرسور های کامپکت اسکرو

کمپرسور های سردخانه ای را بشناسید

معرفی انواع کمپرسور بیترز و کارکرد آن

در مورد کمپرسور کوپلند و عملکرد آن چه می دانید؟

معرفی انواع کمپرسور اسکرال دانفوس و قابلیت‌های آن

معرفی دو مدل کمپرسور دانفوس و نحوه عملکرد آن‌ها

کمپرسور کوپلند DWMچه نوع کمپرسوری است؟

معرفی کمپرسور اسکرال کوپلند از سری کمپرسورهای سردخانه

معرفی انواع کمپرسور منیروپ دانفوس و کاربرد آن‌ها

تفاوت کمپرسور اسکرال و روتاری در چیست؟

آشنایی با کمپرسور سمی هرمتیک بیتزر

معرفی انواع کمپرسور برودتی و کاربرد آن ها

 

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
اویل سپراتور کستل بال ولو کستل بوبین کستل پوسته کستل چک ولو کستل سایت گلاس کستل شیر برقی کستل فیلتر درایر کستل گلوب انگل ولو کستل گلوب ولو کستل فن زیلابگ فن ۵۰ زیلابگ فن ebm فن ۸۰ ebm فن ebmpapst فن روزنبرگ فن رزنبرگ فن ۸۰ رزنبرگ          اویل سپراتور کستل بال ولو کستل بوبین کستل پوسته کستل چک ولو کستل سایت گلاس کستل شیر برقی کستل فیلتر درایر کستل گلوب انگل ولو کستل گلوب ولو کستل فن زیلابگ فن ۵۰ زیلابگ فن ebm فن ۸۰ ebm فن ebmpapst فن روزنبرگ فن رزنبرگ فن ۸۰ رزنبرگ          

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − ده =

صفحه اصلیفروشگاهتماسارتباط با ما