کلویون GEA

فیلتر
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-10

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-20

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-40

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-50

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-20

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-30

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-40

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-50

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-60

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-10

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-30

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-40

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-50

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-60

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-70
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-70
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-70

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-80
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-80
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-80

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-20

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-30

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-40

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-50

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-60

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-70
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-70
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-70

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-80
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-80
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp7)-80

  • برخی ویژگی ها:
   • انعطاف پذیری بالاترین
   • طراحی جمع و جور
   • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
   • ساخت و ساز جامد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید

معرفی مبدل حرارتی کلویون

مبدل حرارتی کلویون راه متناسب ترین راه حل ها با طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهد. مبدل های حرارتی GEA داری تنوع محصول بالا و به صرفه اقتصادی است. ما این کار را با اتصالات مستقر در موقعیت خاص تطبیق می دهیم تا نیازهای خاص شما را برآورده سازیم.

معرفی مبدل حراری کلویون

شنبه تا پنجشنبه، پاسخگوی شما هستیم شماره تماس 77628933