شیر رگلاتور گاز، یک دستگاه مکانیکی میباشد که به طور یک شیر کنترل عمل می نماید و فشار گاز خروجی از یک مخزن یا این که خط لوله را مدیریت و کنترل می کند. در واقعیت وظیفۀ شیر رگلاتور کاهش فشار ورودی از سمت مخزن یا این که خط لولۀ جریان گاز میباشد. چون واحد سنجش فشار گاز در خط های لوله یا این که مخازن بسیار بالاست و به طور بی واسطه قابل به کار گیری وجود ندارد. به همین دلیل نیاز است از یک شیر فشار شکن مصرف شود. رگلاتورها فشار ورودی جریان گاز را به تناسب کاهش داده، طبق معیار مشخصی که برای فشار خروجی تهیه شده‌است، اجازۀ خروج جریان گاز را صادر می نماید.در اینجا میتوانید شیر های گروه دانفوس را مشاهده و بررسی و خرید نمایید.