فیلتر
 • شیر روتولاک (شیر کمپرسور) دنالاین مدل awa سایز 1.3/8
  • شیر روتولاک (شیر کمپرسور) دنالاین مدل awa سایز 1.3/8
  • شیر روتولاک (شیر کمپرسور) دنالاین مدل awa سایز 1.3/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v02 سایز 1.1/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v02 سایز 1.1/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v02 سایز 1.1/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v03 سایز 1.5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v03 سایز 1.5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v03 سایز 1.5/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v05 سایز 7/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v05 سایز 7/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسو دنالاین مدل v05 سایز 7/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 1.5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 1.5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 1.5/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 1/4
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 1/4
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 1/4

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 3/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 3/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 3/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل awa سایز 5/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v01 سایز 3/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v01 سایز 3/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v01 سایز 3/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v06 سایز 1/2
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v06 سایز 1/2
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v06 سایز 1/2

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v09 سایز 5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v09 سایز 5/8
  • شیر روتولاک یا شیر کمپرسور دنالاین مدل v09 سایز 5/8

  • برخی ویژگی‌ها: سازگار با انواع مبردهای بازار محصولی از کشور ایتالیا دارای استاندارد ISO 9001 با کیفیت بسیار بالا قابل استفاده در محدوده دمایی وسیع جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید