چیلر - Chiller

چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده سیال دیگری را برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک میکند. سیال خن کشده معمولاً آب است که میتواند برای خنک کاری هوا یا دستگا هها استفاده شود. چیلرها بر اساس نوع سیال خنک کننده، نوع کمپرسور، و نحوه انتقال گرمای کندانسور به محیط تقسیم بندی میشوند.

مینی چیلر دستگاهی کوچکتر از چیلر معمولی است که معمولاً برای مصارف تهویه مطبوع ساختمان های کوچک یا واحدهای صنعتی استفاده می شود. مینی چیلرها معمولاً دارای ظرفیت کمتری نسبت به چیلرهای معمولی هستند و از کمپرسورهای هواخنک استفاده میکنند.

مینی چیلر چیست؟

انواع مینی چیلر

مینی چیلرهای تهویه نوین در سه مدل بالازن، روبروزن و مورب تولید میشوند. این چیلرها میتوانند به صورت مستقل برای هر طبقه یا واحد ساختمانی یا واحد صنعتی نصب شوند. مینی چیلرهای تهویه نوین دارای راندمان بالایی هستند و مصرف انرژی پایینی دارند.

1.مایع تبخیر مبرد از اواپراتور: دما و فشار مایع تبخیر مبرد از اواپراتور باید در محدوده مشخصی قرار داشته باشد تا عملکرد چیلر به درستی انجام شود.

2.دمای مبرد در کندانسور: دمای مبرد در کندانسور باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتواند گرمای جذب شده از محیط را دفع کند.

3.دمای محلول در خروجی ابزوربر: دمای محلول در خروجی ابزوربر باید به اندازه کافی پایین باشد تا بتواند مبرد را جذب کند.

پارامترهای مهم در ساخت چیلر

پارامترهای مهم در ساخت چیلر

4.دمای محلول در خروجی ژنراتور: دمای محلول در خروجی ژنراتور باید به اندازه کافی بالا باشد.تا بتواند مبرد را به حالت گازی تبدیل کند.

5.غلظت محلول ورودی به واحد جاذب: غلظت محلول ورودی به واحد جاذب باید در محدوده مشخصی قرار داشته باشد تا عملکرد چیلر به درستی انجام شود.

6.فشار بخار ورودی: فشار بخار ورودی باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتواند مبرد را به حالت گازی تبدیل کند.

طراحی چیلر فرآیندی پیچیده و حساس است که نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. در این فرآیند، لازم است که یک سری محاسبات دقیق انجام شود تا عملکرد چیلر به درستی صورت بگیرد.

محاسبات دبی و خواص مبرد: در اولین مرحله، لازم است که دبی و خواص مبرد در اواپراتور و کندانسور محاسبه شود. این محاسبات بر اساس معادلات بقای جرم و انرژی انجام میشود.

محاسبات لازم برای ساخت چیلر

محاسبات لازم برای ساخت چیلر

محاسبات دبی و خواص محلول: در مرحله بعد، لازم است که دبی و خواص محلول در ژنراتور و ابزوربر محاسبه شود. این محاسبات بر اساس معادلات بقای جرم و انرژی انجام میشود.
خواص محلول: خواص محلول بر اساس نمون ههای پی تی ایکس مشخص میشود.این نمونه ها دما و فشار محلول را در نقاط مختلف چرخه تبرید نشان میدهند.
فشار ژنراتور: فشار ژنراتور به واسطه فشار اشباع کندانسور تعیین م یشود. این فشار برابر با فشاری است که مبرد در دمای کندانسور اشباع میشود.

قیمت چیلر متغیر است و یکی از عوامل تأثیرگذار در آن، قیمت قطعات مصرفی مانند هواساز است.ساخت چیلر جذبی به دلیل دقت بالایی که دارد، هزینه بیشتری دارد. سطح اجرای چیلرها باید براساس موقعیت لوله های اجرایی پیشبینی شود.طراحی چیلر از نظر ساختمان و نوع مونتاژ بسیار مهم است. خرید چیلر باید با دقت صورت بگیرد وظرفیت دستگاه بررسی شود. پیشبینیهای انجام شده قبل از ساخت چیلر باید با موقعیت نهایی کارارزیابی شود.ساخت چیلر باید واقع یتر از حد معمول دنبال شود و رویکردی بینظیر و خارقالعاده داشته باشد.

نکات مهم ساخت چیلر

<< جمع بندی نهایی >>

طراحی چیلر از نظر ساختمان و نوع مونتاژ نیز بسیار مهم است. خرید چیلر باید با دقت صورت بگیرد و ظرفیت دستگاه بررسی شود. پیشبینیهای انجام شده قبل از ساخت چیلر باید با موقعیت نهایی کار ارزیابی شود.در نهایت، ساخت چیلر باید واقعیتر از حد معمول دنبال شود و رویکردی بینظیر وخارقالعاده داشته باشد. بسیاری از چیلرها هستند که هم از نظر ساخت قوی هستند و هم قیمت مناسبی دارند.

ساخت و طراحی چیلر فرآیندی پیچیده و حساس است که نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. در این فرآیند، لازم است که پارامترهای مختلفی مانند دبی و خواص مبرد، خواص محلول، فشار ژنراتور، دبی ورودی محلول به ژنراتور، عدد و فشار دو مخزن، دبی جرمی خروجی واحد جاذب و ظرفیت دستگاه بررسی و محاسبه شود.